slide_05.jpg
Przydatne informacje
Co dalej po sprzedaży samochodu?

KUPIĆ NASTĘPNY I UBEZPIECZYĆ :)

Wraz ze sprzedażą samochodu jego zbywca jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponadto w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu (a więc takim samym, jaki został przewidziany dla wypowiedzenia umowy ubezpieczenia) sprzedawca powinien powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu oraz danych osobowych nabywcy. Wiele osób o tym zapomina. Na szczęście brak takiego powiadomienia nie wiąże się z groźniejszymi konsekwencjami. Dopóki zbywca tego nie zrobi, dopóty będzie solidarnie odpowiedzialny wraz z nabywcą auta wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej do dnia powiadomienia tego ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu i danych nabywcy.

Warto zgłosić sprzedaż pojazdu do Wydziału Komunikacji.

Podstawa prawna: art. 31, 32, 41 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 ze zm.).

 
36 Państw Europejskich honoruje Polskie OC

Nowa strona internetowa: dobrzeubezpieczony.pl

 
KOLIZJA Z CUDZOZIEMCEM

CO ROBIĆ W PRZYPADKU, KIEDY MAMY WYPADEK Z CUDZOZIEMCEM?

Żeby uniknąć kłopotów warto wezwać policję.

Każdy posiadacz pojazdu powinien posiadać polisę OC. Rodzaj dokumentu zależy od kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec:

1) Jeżeli sprawcą jest obywatel Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE + Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii i Chorwacji należy spisać:

  • wszystkie dane z posiadanej przez niego polisy OC ( numer, nazwę Zakładu ubezpieczeniowego, okres ważności),
  • dane osobowe sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),
  • informacje o pojeździe (numer rejestracyjny, marka samochodu)

i skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Biuro wskaże poszkodowanemu kierowcy polski zakład ubezpieczeń, który wypłaci odszkodowanie.


2) W sytuacji, gdy sprawcą kolizji jest cudzoziemiec spoza UE, UEG, Szwajcarii i Chorwacji, spisujemy:

  • numer Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego sprawcy, okres ważności i nazwę zakładu ubezpieczeniowego , który wydał dokument,
  • dane osobowe sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),
  • informacje o pojeździe (numer rejestracyjny, marka samochodu)

i kontaktujemy się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Jeżeli Zielona Karta lub ubezpieczenie graniczne okazałyby się nieważne kontaktujemy się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W przypadku ubezpieczenia granicznego może to być także jakikolwiek polski zakład ubezpieczeniowy.

Warto mieć w samochodzie wspólne zgłoszenie szkody w wersji polsko-angielskiej, przydatne w razie kolizji z Polakiem bądź cudzoziemcem, które dostępne jest na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www.pbuk.pl

Źródło: www.pbuk.pl

 
KONTROLA ZNIŻEK W UFG

 

Firmy ubezpieczeniowe otrzymały od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  narzędzie do kontroli zniżek z polis OC i AC. Nawet do 10 procent kierowców może oszukiwać na ulgach za bezwypadkową jazdę, podając zaniżoną liczbę kolizji.

Dwanaście towarzystw ma już swoje konta w Ośrodku Informacji UFG. Dzięki nim szybko może sprawdzić w ilu wypadkach uczestniczyło dane auto oraz uwzględnić te dane przy kalkulacji składki. - W ten sposób ubezpieczyciele uzyskali możliwość weryfikacji prawdomówności swoich klientów o przysługujących im zniżkach – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – A tym samym otrzymali możliwość zwrotu nakładów jakie ponieśli na budowę tego Ośrodka – dodaje.

Odpowiednio wykorzystane przez ubezpieczycieli informacje, z bazy danych o szkodach, dają im poważne oszczędności. Część firm już występuje do swoich klientów o dopłaty składki za polisy, których cena była zaniżona. Została bowiem skalkulowana na podstawie nieprawdziwych informacji o przysługujących zniżkach.

Członkowie Funduszu, podczas  zgromadzenia, otrzymali informacje o zasadach udostępniania danych o szkodach z OI UFG. Dotychczas towarzystwa otrzymywały te informacje w tzw. trybie indywidualnym (możliwość zapytania o pojedynczego klienta). Nowością jest możliwość sprawdzania całej grupy klientów. Zanim ubezpieczyciele otrzymają dostęp do takiego masowego trybu, konieczne jest określenie reguł jego funkcjonowania. Aktualnie uzgadniane są z firmami warunki korzystania z tej bazy danych. Chodzi m.in. o: zachowanie zasady wzajemności czyli możliwość korzystania z bazy tylko przez te firmy, które jednocześnie dostarczają do niej informacje o szkodach,  zobowiązanie do przekazywania odpowiedniej jakości danych, zachowanie bezpieczeństwa danych.

- Dodatkowo najpóźniej do końca I kwartału 2011 roku zamierzamy udostępnić  towarzystwom kolejną funkcjonalność, to jest informacje o historii ubezpieczenia danego klienta lub pojazdu – zapowiada prezes UFG.  Taka historia będzie zawierać szersze, kompleksowe informacje o: wykupionych polisach OC i AC, dane o wypłaconych odszkodowaniach jak i odmowach takich wypłat. Stanowić to będzie ostateczną podstawę dla systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Apetyty części towarzystw sięgają jeszcze dalej, bo dostępności danych z w trybie on-linie. To jednak  wymagać będzie kolejnych inwestycji technologicznych w UFG.


Komentuje Sebastian Michałowski, Menedżer w Departamencie Obsługi Klientów Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Generali SA: - Z porównania danych Generali z bazą danych Ośrodka Informacji UFG wynika, że około dwa procent klientów indywidualnych nie podaje zgodnych z prawdą informacji o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia. Przez trzy miesiące porównywaliśmy dane swoich klientów posiadających polisy OC i AC z bazą danych o tzw. szkodach w Funduszu (dane o wypłaconych odszkodowaniach). Chcemy odejść od karania wszystkich kupujących polisy komunikacyjne, tak żeby klienci niepowodujący wypadków płacili niższe składki, zaś ci z większą liczbą szkód – wyższe. Aktualny system sprzedaży polis komunikacyjnych w Polsce wymaga od klientów przedłożenia oświadczeń o przebiegu ubezpieczenia celem uzyskania dodatkowych zniżek, co nie zawsze jest dla nich komfortowe. Dlatego też czekamy na wprowadzenie przez UFG możliwości weryfikacji poziomu szkodowości on-line, tak żeby już w chwili sprzedaży polisy można było weryfikować posiadane przez klientów zniżki – dodaje.

Komentuje Krzysztof Jurek, z Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Warta SA: - Z analiz Warty i dokumentów otrzymanych z UFG wynika co dwudziesty klient mija się z prawdą składając oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczeń.  Dzięki współpracy z UFG, mogliśmy zmodyfikować system taryfikacyjny, który teraz znacząco premiuje bezszkodowych klientów. Informacje dotyczące historii ubezpieczeniowej naszych klientów wykorzystujemy do zweryfikowania zasadności przyznanych zniżek oraz przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

Źródło: BankierPress

 
Najczęściej popełniane błędy przy zakupie polisy AC

1. NIE CZYTANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument, który określa prawa i obowiązki klienta jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. W OWU podane są wszystkie niezbędne informacje np. procedura zgłaszania szkody (m.in. czas jej zgłoszenia) oraz możliwe warianty odpowiedzialności (na jakich zasadach będzie naliczana szkoda).

2. NIEZAPOZNANIE SIĘ Z WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI

W każdych OWU jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialność (za co towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać w razie zaistnienia zdarzenia). I mimo, że składka została opłacona w całości ale nie zostało spełnione jedno z warunków np. brak badań technicznych, może  towarzystwo ubezpieczone odmówić wypłaty odszkodowania.

3. NIEWYKUPIENIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH (tańsza polisa)

Nie wykupienie udziałów własnych w zawieranej umowie ubezpieczenia będzie skutkowało pomniejszeniu wypłaty świadczenia o wysokość udziału własnego. Zazwyczaj nie wykupienie udziału własnego jest podyktowane niższą składką za polisę, co niestety nie jest adekwatne do wypłaty odszkodowania.

4. NIE UWZGLĘDNIENIE, ŻE POJAZD BĘDZIE UDOSTĘPNIANY OSOBOM O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

Definiując osoby o zwiększonym ryzyku to zazwyczaj takie, które nie ukończyły 25 lat bądź prawo jazdy mają krócej niż 2,3 lata (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego definicja różni się wiekiem użytkownika i czasu posiadania prawa jazdy).

Firma ubezpieczeniowa określa ryzyko jakie może wystąpić, dlatego też stosuje zwyżki do sprzedawanego ubezpieczenia jeśli powyższe ryzyko zaistnieje. Nie podając tego czynnika kupujący polisę może dostać odmowę wypłaty odszkodowania, jeśli "taka osoba" spowoduje wypadek.

5. NIE ZGŁASZANIE, ŻE POJAZD BĘDZIE UŻYWANY W CELACH FIRMOWYCH/ZAROBKOWYCH

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłatę odszkodowania (podwyższone ryzyko - wyższa składka za ubezpieczenie). Zatajenie istotnych informacji.

6. PODAWANIE NIEPRAWDZIWEJ INFORMACJI O POSIADANYCH ZNIŻKACH

Podanie nieprawdziwych danych o posiadanych zniżkach (deklaracja klienta, a możliwość weryfikacji informacji) spowoduje rekalkulację składki czyli klient będzie musiał dopłacić różnicę.

7. ZATAJANIE INFORMACJI O POWSTAŁYCH SZKODACH

Dziś towarzystwo ubezpieczeniowe ma możliwość sprawdzenia "historii szkodowości" danego klienta, dzięki systemowi udostępnianego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Klient podpisuje oświadczenie, że nie spowodował szkód w zapytanym okresie czasu. Podanie nieprawdziwych danych powoduje, obciążenie klienta dodatkową składką (tzw. wyrównawczą).

8. WYBRANIE PAKIETU NIEDOSTOSOWANEGO DO REALNYCH POTRZEB I OCZEKIWAŃ

Każda z firm ubezpieczeniowych posiada kilka wariantów ubezpieczenia, im bogatszy wariant tym droższa polisa. To klient decyduje, za jakie zdarzenia i w jakim wymiarze ma być chronione jego mienie. Więc kierując się tylko CENĄ nie możemy mieć pretensji do ubezpieczyciela, że niedostatecznie sprostał naszym oczekiwaniom.

NIE ISTNIEJE POLISA, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE DOBRA I TANIA

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL