slide_02.jpg
konferencje
Uczestnictwo w konferencjach

KONFERENCJE, W KTÓRYCH BRAŁAM CZYNNY UDZIAŁ

1. Naukowa Konferencja Krajowa 12-13 czerwiec 2008, organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Instytut Przedsiębiorczości. "Małe i średnie przedsiębiorstrwa jako czynnik rozwoju lokalnego. Teoria i praktyka".

Celem konferencji było:

1. Prezentacja wyników badań w zakresie uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
2. Pogłębienie współpracy między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej
3. Integracja środowiska w zakresie opracowania i realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej na rzecz rozwoju MSP

2. Konferencja Naukowa 20.11.2008 organizowana przez Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania. "Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce”

Głównym celem konferencji była dyskusja nad problemami dotyczącymi kierowania współczesnymi organizacjami i poprzez tego typu działania nawiązanie współpracy naukowej i wymieniana doświadczenia pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi w kraju.

3. Konferencja Naukowa 19.01.2009 organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Finansów i Rachunkowości. Wydział Ekonomiczny UwB. "Finansowe i pozafinansowe czynniki rozwoju MSP w Polsce"

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań i doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów na temat  finansowych i pozafinansowych czynników  stymulujących i ograniczających funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Przedsiębiorczosci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczosci w Łomży "Nowe Aspiracje"

Podczas konferencji poruszona została tematyka dostosowania systemu edukacji do potrzeb regionalnego oraz lokalnego rynku pracy. Omówiono kwestie związne z potrzebą zmian w zakresie podstaw i kompetencji uczniów, nauczycieli i pracowników samorządowych w kierunku dopasowania ich do współczesnych wyzwań rynku pracy.

Na konferencji zostały zaprezentowane możliwości, jakie szkołom, ich uczniom oraz pracownikom instytucji publicznych stwarzają projekty realizowane w programach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Konferencja Naukowa 31.03.2009 Pałac Kultury - Warszawa "Europejski rok innowacyjności i kreatywności".

W ramach obchodów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce będą realizowane różne projekty badawcze, konferencje, seminaria, wystawy oraz koncerty mające podkreślić potrzebę znalezienia kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań współczesnych problemów. W trakcie trwania Roku zaplanowano wiele debat na temat promowania nowych i śmiałych pomysłów oraz korzyści, jakie mogą one przynieść społeczeństwu i gospodarce.

Ważne zadanie w promowaniu kreatywności i innowacji pełni kalendarium, w którym znajdują się ważniejsze wydarzenia związane z obchodami Roku w Polsce. Niezwykle istotną rolę w propagowaniu kreatywności i innowacji odgrywa strona internetowa: www.innowacje2009.pl, która w swym zamierzeniu jest platformą wymiany myśli i pomysłów, służącą wypracowywaniu coraz lepszych rozwiązań.

6. Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Organizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut Organizacji i Zarządzania w dniach 10-12 wrzesień 2009 roku.

Konferencja miała na celu przedstawienie dążeń do osiągania sukcesu jako jednego z nielicznych aspektów organizacji, który nie uległ zmianie. Zmianom podlegają natomiast poglądy na to czym jest sukces organizacji i w jaki sposób go mierzyć. Dlatego zorganizowana została ta konferencja, która pozwoliła na powiększenie wiedzy na temat kształtowania dróg prowadzących do sukcesu organizacji funkcjonujących zarówno w Polsce jak i innych krajach.

7. Konferencja Naukowa organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Katedra Marketingu "Zarządzanie Wartością Klienta" Warszawa 19 listopada 2009.

Byla to pierwsza konferencja naukowa z tego obszaru. Byla ona okazją do konfrontacji poglądów i inspirujących dyskusji. Opracowane referaty będą wydane w styczniu 2010roku.

Osobiście bardzo podobało mi się wystąpienie dr Tymoteusza Doligalskiego.

 

KONFERENCJE, NA KTÓRE JESZCZE NIE DOTARŁAM, ALE DOTRĘ JAK TYLKO ZNAJDĄ SIĘ W POLU MOJEGO WIDZENIA I MOŻLIWOŚCI :) BĘDĄ UMIESZCZONE PONIŻEJ :)